تحویل گیرنده آقای بخشی
شماره پرونده 5007
نوع پرونده پذیرش
شناسه برگه B30
تاریخ ۱۳۹4-1۲-18
طراحی شده توسط واحد بایگانی و نرم افزار.